Wynagrodzenie

Wynagrodzenie w formie ryczałtowej:

 • Wynagrodzenie w formie ryczałtu ustalane jest z góry przez strony i płacone w miesięcznych okresach rozliczeniowych za świadczenie kompleksowej obsługi prawnej w wymiarze odpowiadającym potrzebom Zleceniodawcy.
 • Zleceniodawca dokonuje zapłaty na podstawie faktury VAT. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie czynności związane ze świadczeniem obsługi prawnej na rzecz Zleceniodawcy, w tym także prowadzenie wszelkich spraw sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych.
 • W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Kancelaria nie pobiera jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia za zastępstwo procesowe Zleceniodawcy przed organami administracji publicznej oraz sądami powszechnymi niezależnie od instancji.
 • Koszty zastępstwa procesowego zasądzone na rzecz Kancelarii tytułem wynagrodzenia radcowskiego wypłacane są przez Zleceniodawcę tylko w przypadku ich wyegzekwowania bądź zapłaty przez dłużnika. W przypadku bezskuteczności egzekucji Zleceniodawca nie ma obowiązku zwrócić Kancelarii zasądzonego wynagrodzenia radcowskiego.

Rozliczenie według stawki godzinowej:

 • Wysokość wynagrodzenia określa nakład czasu pracy na jednostkę zadania wyrażony w godzinach lub minutach.
 • Podstawowa stawka za rozpoczętą godzinę pracy Kancelarii wynosi 150 PLN + VAT.
 • Czas pracy Kancelarii jest rozliczany dla każdego pracownika Kancelarii pracującego nad sprawą oraz zestawiany w postaci raportów jednorazowych lub miesięcznych stanowiących podstawę rozliczenia z klientem.
 • Rozliczenie wynagrodzenia jest dokonywane na podstawie zestawienia przepracowanych godzin. Zestawienie wraz z fakturą VAT zostanie przesłane Zleceniodawcy.
Grzegorz Neumann - Radca prawny Szczecin

Rozliczenie według stawki przewidzianej w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.

 • Wysokość wynagrodzenia określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenie przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2002 r., Nr 163, poz. 1349).
 • Zleceniodawca dokonuje zapłaty na podstawie wystawionej przez Kancelarię faktury VAT.

W ramach negocjacji można ustalić inne zasady wynagrodzenia:

 • Możliwe jest ustalenie odmiennych zasad rozliczenia kancelarii, w tym także na zasadzie dodatkowej prowizji w przypadku skutecznej realizacji zleconego zadania (wynagrodzenie prowizyjne, success fee).

Zasada zwrotu wydatków:

 • Wynagrodzenie Kancelarii nie obejmuje ponoszonych wydatków;
 • Zleceniodawca zwraca koszty ewentualnych wydatków poniesionych przez Kancelarię celem wykonania usługi. Dotyczy to także opłat sądowych, kosztów przejazdu i innych udokumentowanych wydatków poniesionych celem reprezentacji Zleceniodawcy.