Polityka prywatności

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO).

Informuję, że Administratorem Danych Osobowych jest Grzegorz Neumann – Kancelaria Radcy Prawnego ULTIMO Al. Wojska Polskiego 22/4 70-471 Szczecin.

Informuję, że w zakresie prowadzonej działalności przetwarzam dane osobowe:

 • Podmiotów, których dane dotyczą: klienci/kontrahenci, potencjalni klienci/kontrahenci, jak i ich pracownicy oraz osoby z nimi współpracujące (zakres danych przetwarzanych: imiona, nazwiska, dane służbowe, dane kontaktowe, dane adresowe, numery rachunków bankowych, dane rejestrowe i ewidencyjne (np.: NIP, PESEL).
 • Dane osobowe w ramach codziennej obsługi kancelarii: dane podmiotów kontaktujących się z firmą, jak i ich pracowników oraz osób z nimi współpracujących (imię i nazwisko osoby, dane służbowe, dane kontaktowe, dane adresowe, dane rejestrowe i ewidencyjne).
 • Dane osobowe osób ubiegających się o pracę (rekrutacja) - dane osobowe udostępnione przez osobę rekrutowaną lub podmiot rekrutacyjny, takie jak imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, dane adresowe, dane o wykształceniu, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, uprawnienia zawodowe. Dane osobowe w ramach procesu rekrutacji pozyskiwane są na podstawie udzielonej zgody. Osoba, która udzieliła zgodę ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

CELE PRZETWARZANYCH DANYCH:

Celem Przetwarzania Danych Osobowych jest obsługa spraw sądowych, oraz bieżąca obsługa prawna Klientów kancelarii. Charakter Przetwarzania Danych Osobowych stanowią operacje lub zestawy operacji wykonywane na Danych Osobowych takie, jak:

 1. zbieranie,
 2. utrwalanie,
 3. organizowanie,
 4. porządkowanie,
 5. przechowywanie,
 6. adaptowanie lub modyfikowanie,
 7. pobieranie,
 8. przeglądanie,
 9. wykorzystywanie,
 10. ujawnianie poprzez przesłanie,
 11. rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie,
 12. dopasowywanie lub łączenie,
 13. ograniczanie,
 14. usuwanie lub niszczenie.

POCHODZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane, które przetwarzam przekazywane są bezpośrednio przez osoby, których dane dotyczą lub od innych administratorów danych, z którymi współpracujemy lub z powszechnie dostępnych źródeł ( takie jak: KRS, CEIDG, Internet).

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane mogę przekazać podmiotom przetwarzającym dane w moim imieniu: podmiotom pośredniczącym w zawieranych przez nas transakcjach, podwykonawcom, podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, szkoleniowe, audytowe, informatyczne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu, których udział jest konieczny do realizacji odpowiednich działań. ubezpieczycielom, organom administracji państwowej, sądom, komornikom, kurierom i operatorom pocztowym, bankom, podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych. Podanie danych osobowych jest co do zasady dobrowolne, jednakże może stanowić warunek zawarcia umowy.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzam dane przez czas niezbędny, aby osiągnąć cel przetwarzania. Po upływie powyższego, archiwizuję dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Z uwagi na ustawowe okresy przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych oraz okres przedawnienia roszczeń publicznoprawnych, dane osobowe usuwane są po upływie 10 lat licząc od końca roku, w którym zrealizowano cel przetwarzania danych.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Nie podejmuję decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, danych osobowych.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA OBSZAR EOG

W razie konieczności zawarcia transakcji z kontrahentem spoza EOG może nastąpić konieczność przekazania danych osobowych poza obszar EOG. Co do zasady, przekazanie danych poza EOG nastąpi na podstawie standardowych klauzul umownych, których treść została zatwierdzona przez Komisję Europejską.

UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:

 1. sprostowania (poprawienia) danych, w zakresie i na zasadach określonych w art. 16 RODO;
 2. usunięcia danych, w zakresie i na zasadach określonych w art. 17 RODO;
 3. ograniczenia przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych – stosownie do złożonego wniosku), w zakresie i na zasadach określonych w art. 18 RODO;
 4. dostępu do danych (wnosząc o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych), w zakresie i na zasadach określonych w art. 15 RODO;
 5. przeniesienia danych w zakresie i na zasadach określonych w art. 20 RODO;
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych (w tym profilowania), jeśli podstawą wykorzystania danych jest prawnie uzasadniony interes, w zakresie i na zasadach określonych w art. 21 RODO.

Chcąc skorzystać, z któregokolwiek z powyższych uprawnień należy przesłać żądanie wraz ze wskazaniem zakresu danych będących przedmiotem żądania na adres Administratora Danych Osobowych. Chroniąc dane przed nieuprawnionym dostępem, mogę zażądać dodatkowej identyfikacji osoby, której dane dotyczą lub dodatkowych informacji. Możliwość realizacji każdego z wyżej wymienionych praw wynika z obowiązujących przepisów prawa np. zależy od podstawy prawnej przetwarzania danych oraz od celu ich przetwarzania.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania jej danych osobowych.

Kontakt do Administratora Danych Osobowych kancelaria@grzegorzneumann.pl