Obrona interesów nabywców nieruchomości stanowiących dawniej majątek Funduszu Wczasów Pracowniczych

Data wpisu: 07.09.2018

Kancelaria podjęła się ochrony interesów właścicielskich nabywcy nieruchomości położonej w kurorcie nadmorskim, stanowiącej przed laty składnik majątku Funduszów Wczasów Pracowniczych, do której to nieruchomości roszczenia właścicielskie zgłosiła obecnie spółka Fundusz Wczasów Pracowniczych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie.

Spółka ta roszczenia swoje wywiodła z przepisów Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o uprawnieniach do mienia Funduszu Wczasów Pracowniczych (Dz.U.2015.1824).

Powyższa Ustawa była konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 3 czerwca 1998 r. który uznał przepisy wcześniejszej Ustawy z dnia 9 maja 1997 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 1997 r., nr 82, poz. 518) dotyczące przejęcia mienia Funduszu Wczasów Pracowniczych przez spółkę powołaną przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych za niezgodne z wynikającą z art. 2 Konstytucji zasadą sprawiedliwości społecznej.

Niestety, wskutek wadliwości przyjętych przez Ustawodawcę rozwiązań, które znalazły się w zapisach uchwalonej siedemnaście lat po wspomnianym orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o uprawnieniach do mienia Funduszu Wczasów Pracowniczych (Dz.U.2015.1824), do systemu prawa wprowadzono przepisy naruszające normy o charakterze konstytucyjnym, jak i te o charakterze ustawowym, które mają podstawowe znaczenie dla pewności obrotu cywilnoprawnego. Przyjęte w rzeczonej Ustawie rozwiązania godzą w konsekwencji w interes osób, które działając w dobrej wierze nabyły nieruchomości stanowiące przed laty majątek Funduszu Wczasów Pracowniczych.

Ze względu na powyższe okoliczności i konieczność ochrony interesów klienta kancelaria wystąpiła do Rzecznika Praw Obywatelskich po podjęcie działań mających na celu zbadanie zgodności przepisów art. 2 pkt 1) i art. 4 ust. 1 pkt 1) oraz art. 8 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o uprawnieniach do mienia Funduszu Wczasów Pracowniczych z przepisami art. 2 oraz 21 ust 1 i 2 w związku z art. 64 ust 1 i 2 Konstytucji RP (Dz. U. z 1997r., nr 78, poz. 483). Celem tego wniosku było zainicjowanie czynności zmierzających do zaskarżenia kwestionowanych przepisów Ustawy przez rzecznika Praw Obywatelskich.

W wyniku wystąpienia, Rzecznik praw Obywatelskich pismem z dnia 11 czerwca 2018 roku podzielił argumentacje wniosku kancelarii o niekonstytucyjności przyjętych Ustawą rozwiązań, acz ze względu na konieczność podjęcia szybkich działań, które są niezbędne ze względu dla zapobieżenia naruszeń praw osób dotkniętych wadliwymi rozwiązaniami Ustawy poinformował, iż wystąpił do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o „spowodowanie pilnych zmian w obowiązujących przepisach”.